Obowiązek informacyjny Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Tomasz Bogielczyk:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Tomasz Bogielczyk (dalej „My”),

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?
Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@bogielczykstomatologia.pl
adres pocztowy: Indywidualnna Praktyka Stomatologiczna Tomasz Bogielczyk,
ul.Cyprysowa 8a/10
62-090 Rokietnica

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wywiadu lekarskiego lub wyrażania zgody na zabiegi
wykonywane przez Indywidualnna Praktyka Stomatologiczna Tomasz Bogielczyk

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług
stomatologicznych i RTG, w tym do:
 umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną: powiadamiania o terminach umówionych
wizyt, przypominania o terminach wizyt;
 kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów realizacji
wynikającej z Praw Pacjenta oraz Ustawie o Rachunkowości.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu którym jest:
 prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług jeśli wyrazili Państwo na to zgodę;
 kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą –
przez e-mail oraz telefon;
 przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć
i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli
zrealizować usługi.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Państwa danych jest dobrowolne.
Jakie mają Państwo uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięci
danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że dane
są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały
 usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do
obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na
podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.
 Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(UODO).
W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
Państwo znaleźli
• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy
powierzenia. Informacja szczegółowa dostępna jest w siedzibie naszej Kliniki pod podanym wyżej
adresem
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a
także po jej zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (usługi),
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 statystycznych i archiwizacyjnych,
 maksymalnie przez okres 30 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do
momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej
zgody.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązana jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w
podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.